Terug

Cliëntenraad UMC Utrecht

Cliëntenraad UMC Utrecht

Om de zorg en service in het UMC Utrecht op hoog niveau te houden, hebben wij een eigen cliëntenraad die ons helpt bij het continu verbeteren van onze dienstverlening. De cliëntenraad wordt mede gevormd door (oud)patiënten die onze organisatie helpen de algemene belangen van al onze patiënten en cliënten zo goed mogelijk te dienen.

Cliënten voor cliënten uitklapper, klik om te openen

In oktober 2014 stelde de raad van bestuur van het UMC Utrecht een eigen cliëntenraad in. De cliëntenraad kreeg toen twee opdrachten mee.

In de eerste plaats adviseert de cliëntenraad de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).  Daarnaast heeft de raad van bestuur de cliëntenraad gevraagd om patiëntenparticipatie binnen het UMC Utrecht te helpen bevorderen. Doel is om de cliënten van het ziekenhuis veel breder dan alleen via de cliëntenraad te betrekken bij het reilen en zeilen van het UMC Utrecht.

Wie zijn de cliënten? uitklapper, klik om te openen

We vertegenwoordigen als cliëntenraad de belangen van iedereen die om wat voor reden dan ook te maken krijgt met het UMC Utrecht. Dat kunnen huidige of toekomstige patiënten zijn, maar ook familie, bezoekers en bijvoorbeeld patiëntenverenigingen. Omdat patiënten eigenlijk ‘gewoon’ gasten zijn en het bovendien om meer gaat dan alleen patiënten, spreken we over cliënten.

Recente activiteiten van de cliëntenraad

Nieuwe leden gezocht

Wil jij meewerken aan het vergroten van het patiëntenbelang? De cliëntenraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden. Bekijk de vacatures:

Wie zijn wij? uitklapper, klik om te openen

We zijn met ongeveer tien gemotiveerde mannen en vrouwen. Sommigen zijn zelf patiënt, anderen waren dat en weer anderen komen of kwamen op een heel andere manier in aanraking met het UMC Utrecht. Onze achtergronden zijn uiteenlopend: van architect tot voormalig ziekenhuisbestuurder en van vlogger tot communicatieadviseur. We hebben bijna allemaal een baan en doen het werk voor de cliëntenraad dus vrijwillig naast ons dagelijkse werk. 

Wat doen wij? uitklapper, klik om te openen

Een cliëntenraad is een formeel en onafhankelijk medezeggenschapsorgaan. We geven de raad van bestuur van het UMC Utrecht advies zoals dat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staat beschreven. Denk hierbij aan onderwerpen als klachtenregelingen, samenwerkingen, de kwaliteit van de zorg en de strategie van het UMC Utrecht.

We doen ons werk zonder last of ruggenspraak. Dat betekent dat we zelf onze thema’s en standpunten bepalen. Naast met de raad van bestuur wisselen we juist ook vaak van gedachten met teams, afdelingen en divisies binnen het UMC Utrecht. Steeds kijken we daarbij door de bril van de cliënten. Wat levert een beleidsvoornemen op voor de cliënten? Worden ze er beter van? Die vragen staan voor ons steeds centraal.

Tijdens een bezoek aan het cluster Voeding in september 2016 krijgen cliëntenraadleden tekst en uitleg in de centrale keuken en op een verpleegafdeling. Het werkbezoek is een voorbeeld van hoe de cliëntenraad zijn stem laat horen.

Patiëntenparticipatie uitklapper, klik om te openen

Een belangrijk onderwerp voor het UMC Utrecht en dus voor ons als cliëntenraad is het verbeteren van de betrokkenheid van cliënten bij hun eigen behandeling enerzijds, en bij het beleid en de projecten van het UMC Utrecht anderzijds. We hebben het dan over individuele en collectieve patiëntenparticipatie binnen zowel de zorg, het onderwijs, als ook het onderzoek.

Wat onder de term patiëntenparticipatie wordt verstaan is erg verschillend, zoals bleek tijdens de open dag van het UMC Utrecht op 3 oktober 2015. We vroegen toen als cliëntenraad aan bezoekers wat zij eigenlijk onder patiëntenparticipatie verstaan. Een mooie impressie ziet u in deze korte film van twee en een halve minuut. Voor de cliëntenraad is patiëntenparticipatie het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en hun naasten met als doel de kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek te vergroten.

Een speciale stuurgroep werkt binnen het UMC Utrecht aan het bewerkstelligen van patiëntenparticipatie op alle niveaus. Dat moet leiden tot effectievere en mensgerichte zorg, veilig en van hoge kwaliteit met uiteindelijk een betere kwaliteit van leven. We werken als cliëntenraad samen met deze stuurgroep Patiëntbetrokkenheid.

Laat ons eens weten wat ú onder patiëntenparticipatie verstaat: cliëntenraad@umcutrecht.nl 

Wil je iets betekenen voor het ziekenhuis, mail dan met Nicole Plum of Ingrid Essenberg-Hartjes: participatie-4@umcutrecht.nl

Bezoekers open dag over patiëntenparticipatie

Verbinding tussen zorg, onderzoek en onderwijs uitklapper, klik om te openen

Patiëntenparticipatie binnen de zorg lijkt gemakkelijker op het netvlies te liggen dan binnen onderwijs en onderzoek. We proberen dan ook de verbinding tussen de drie domeinen te versterken, zodat we van elkaar kunnen leren. Zo denken we met de UMC-organisatie mee hoe we de inbreng van patiënten in de onderzoeksagenda en het onderwijs vorm kunnen geven.

Uw stem kan de aanleiding zijn of het verschil maken uitklapper, klik om te openen

Als cliëntenraad zijn we er voor de algemene belangen van de cliënten van het UMC Utrecht. U kunt voor uw ideeën en opmerkingen altijd contact met ons zoeken. Specifieke opmerkingen over uw eigen behandeling kunt u het beste melden bij uw eigen zorgverlener. 

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. U kunt daarvoor terecht bij afdeling klachtenbemiddeling

We kunnen ons werk eigenlijk niet goed doen zonder uw meningen en ideeën. Laat ze ons daarom weten. Uw informatie, ervaringen en suggesties kunnen zomaar dé aanleiding vormen om een onderwerp met de raad van bestuur van het UMC Utrecht te bespreken en tot concrete acties te komen. Geef uw mening via: clientenraad@umcutrecht.nl of via het online vragenformulier.  Alvast hartelijk bedankt.

UMC Utrecht
t.a.v. Cliëntenraad
Huispost D.01.343
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT