Terug

Revalidatie-behandeling

Revalidatie behandeling

Patiëntfolder

Wat is revalideren?

Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of blijvende beperking. U wordt hierin begeleid door een revalidatieteam. Dit team bestaat uit verschillende behandelaars onder leiding van een revalidatiearts (zie ook uitleg onder ‘Behandelaars’). U bepaalt samen met de revalidatiearts uw eigen doelen. Deze doelen worden later per behandelaar verder uitgewerkt. De revalidatiearts stelt samen met u aan de hand van uw doelen een revalidatieprogramma voor u op.

De voortgang van uw behandeling wordt regelmatig met u besproken. Ook uw behandelteam bespreekt onderling regelmatig uw voortgang. In uw dossier komt een verslag van deze bespreking, dit kunt u via het patiëntenportaal inzien. Naar aanleiding van de voortgangsbespreking kan in overleg met u uw programma aangepast worden. Uw behandelteam bepaalt samen met u wanneer de revalidatiebehandeling afgerond kan worden.

Revalidatiebehandeling

Het algemene doel van de revalidatiebehandeling is dat u weer zo goed mogelijk functioneert. Bij de behandeling richten we ons niet op de aandoening zelf, maar op de gevolgen hiervan op uw functioneren en op uw omgeving. De behandeling wordt breed ingestoken. Er wordt gekeken naar uw totale functioneren, dus zowel fysiek, psychisch als maatschappelijk. Met dat laatste bedoelen we dat we ook kijken of u tegen problemen aan loopt in uw werk, bij het huishouden, hobby's, relaties onderhouden etc. 

Multidisciplinair

De poliklinische revalidatiebehandeling wordt gegeven door een multidisciplinair behandelteam. Dit houdt in dat er verschillende behandelaars worden betrokken en u te maken kan krijgen met meerdere behandelaars. De revalidatiearts coördineert uw behandeling. In het behandelplan zijn de verschillende behandelingen op elkaar afgestemd. Tijdens uw behandeling heeft uw behandelteam regelmatig overleg met elkaar om de voortgang te bespreken. Natuurlijk wordt uw mening hierin ook meegenomen.

Groepsbehandeling of individueel

Uw behandeling bestaat uit zowel individuele therapie (in uw eentje) als therapie in groepsverband. Dit is afhankelijk van uw hulpvraag.

Een groepsbehandeling is ook een manier om mensen te ontmoeten met dezelfde diagnose, dezelfde ervaring of problemen. 'Lotgenotencontact' kan heel steunend en motiverend zijn. Het kan u helpen om meer uit uw revalidatieproces te halen. Ook is het een manier om van elkaar te leren en ervaringsdeskundigheid te delen. Dit lotgenotencontact wordt door onze behandelaars als zeer waardevol gezien.

Telefonische afspraak, e-consult en videoconsult

Naast de gewone afspraak (of consult) waarbij u naar onze polikliniek komt, bieden we ook de mogelijkheid voor een ‘afspraak op afstand’. Dat kan via een telefonische afspraak, een e-consult (via het patiëntenportaal) of een video-afspraak met uw revalidatiearts of behandelaar. Deze ‘afspraken op afstand’ hebben als voordeel dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen. Hierdoor wordt de behandeling mogelijk minder belastend. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor een ‘afspraak op afstand’ kunt u dat met uw behandelaar bespreken. Al deze vormen van afspraak gelden als behandeltijd en worden om die reden ook in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. De verschillende afspraken worden op dezelfde wijze vergoed, namelijk uit de basisverzekering.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Eigen regie

Binnen de revalidatiebehandeling hechten we er veel belang aan dat u zelf de regie heeft over uw behandeling. U voert immers ook zelf de regie over uw leven en we gaan ervan uit dat u ook de regie wilt nemen over uw revalidatieproces. Dit betekent dat we samen met u een behandelplan opstellen. Ook verwachten we een actieve deelname van u tijdens uw behandeling. Uw deelname en motivatie zijn van groot belang om uw doelen te bereiken.

Familie en naasten / directe omgeving

Vaak heeft een ziekte of handicap ook gevolgen voor de mensen om u heen, bijvoorbeeld uw partner, kinderen, familie of vrienden. Het is belangrijk dat u samen met hen met de nieuwe situatie leert omgaan. Als u revalideert, revalideren uw naasten met u mee. Ook zij moeten wennen aan de nieuwe situatie. Daarom wordt uw omgeving ook betrokken bij de revalidatie. Uw naasten zijn van harte welkom bij therapieën of gesprekken. Ook kunnen zij individueel begeleiding krijgen. 

Behandelaars

Afhankelijk van uw situatie zal de revalidatiearts verschillende deskundigen bij uw behandelteam betrekken: een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, logopedist, orthopedisch schoenmaker of instrumentmaker, sportconsulent, verpleegkundig specialist en diëtist. Hieronder volgt een korte beschrijving van de behandelaars waar u mee te maken kunt krijgen.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is gespecialiseerd in het beoordelen en behandelen van mogelijk blijvende gevolgen van een ziekte of ongeval. Deze gevolgen kunnen uw dagelijks functioneren beïnvloeden. De revalidatiearts onderzoekt hoe u met deze gevolgen zo goed mogelijk zelfstandig kan leven.

Er zijn meerdere behandelaars betrokken bij de poliklinische revalidatie behandeling. De revalidatiearts coördineert deze behandeling en leidt het behandelteam.

Fysiotherapeut

Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegen van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld problemen op het gebied van houding, beweging, spierkracht, coördinatie en conditie. Deze problemen hebben onder andere invloed op het staan en lopen. De fysiotherapeut begeleidt u bij het trainen van dagelijkse activiteiten en bij het leren omgaan met mogelijke (fysieke) beperkingen. Het doel van de behandeling is u zo goed mogelijk te laten bewegen, waarbij rekening wordt gehouden met uw mogelijkheden en beperkingen.

Ergotherapeut

Ergotherapie houdt zich bezig met het dagelijks handelen van de mens. Door lichamelijke of geestelijke klachten na een ziekte of ongeval, kan u in uw dagelijks leven allerlei praktische problemen ervaren, bijvoorbeeld in het huishouden of in uw werk. De ergotherapeut bekijkt met u het dagelijks handelen om zo eventuele problemen te voorkomen of te verhelpen. U kunt daarbij denken aan zelf verzorging, huishouden, hobby’s en werk. Indien nodig begeleidt de ergotherapeut u bij het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen. Ook kan u bij de ergotherapeut terecht voor specifieke cognitieve training wanneer u door veranderingen in uw brein (denken) bijvoorbeeld geheugen problemen heeft. Ook kan de ergotherapeut u helpen bij het goed verdelen van uw energie over de dag.

(Neuro)psycholoog

De psycholoog onderzoekt en behandelt cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van uw ziekte of aandoening. Onderzoek (neuropsychologisch gericht op het denken en/of persoonlijkheidsonderzoek gericht op emoties en gedrag) kan meer inzicht geven in uw problemen en de manier waarop u met problemen omgaat. Samen met u onderzoekt de psycholoog hoe u kunt leren omgaan met uw klachten en de gevolgen hiervan. Het doel van de behandeling kan zijn: verbetering van stemmingsklachten (zoals angst of somberheid) of bijvoorbeeld het omgaan met of verwerken van problemen of trauma’s. De psycholoog kan belangrijke mensen uit uw directe omgeving bij de behandeling betrekken. De behandeling bij de psycholoog is soms individueel (met u alleen) of in groepsverband (met andere mensen samen).

Maatschappelijk werk

Lichamelijke en cognitieve klachten kunnen allerlei gevolgen hebben: psychisch, sociaal en/of praktisch. Over deze gevolgen kunt u praten met de maatschappelijk werker van de revalidatie. Allerlei onderwerpen kunnen worden besproken, bijvoorbeeld: emotionele ondersteuning, problemen met verwerken van alles wat speelt (verwerkingsproblematiek), leren omgaan met reacties van buitenaf en/of het vinden van balans tussen belasting en belastbaarheid. Ook is er is ruimte om de gevolgen van uw klachten op uw werk, woning en/of financiën te bespreken.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt klachten die te maken hebben met de taal, spraak en het slikken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan problemen met het kunnen begrijpen van gesproken of geschreven taal of problemen met uitspreken van woorden of zinnen. De logopedist onderzoekt in welke mate problemen aanwezig zijn. Daarna wordt in overleg met u een behandelprogramma opgesteld, aan de hand waarvan gericht met u wordt geoefend. Tevens geeft de logopedist adviezen over het spreken en slikken aan u en uw familie of direct betrokkenen.

Orthopedisch schoenmaker

Soms blijkt uit de behandeling dat u beter kunt lopen met aangepaste schoenen. Bijvoorbeeld wanneer de vorm van uw voet erg afwijkt of als u de voet niet kunt optillen tijdens het lopen. Een versteviging in de schoen kan voorkomen dat de voet tijdens het lopen gaat slepen. Een orthopedisch schoenmaker is gespecialiseerd in het maken van dit soort speciale schoenen. Hij bekijkt samen met u en met uw revalidatiearts welke schoenen voor u nodig zijn. Het maken van de schoenen duurt ongeveer twee tot drie maanden. In die tijd moet u de schoenen een aantal keren passen en uitproberen.

Orthopedisch instrumentmaker

Het kan zijn dat u een orthopedische voorziening (bijvoorbeeld een beugel of brace) nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De orthopedisch instrumentmaker zorgt voor deze hulpmiddelen die ook wel orthesen worden genoemd. De revalidatiearts overlegt met u en met uw behandelteam welke orthese voor u het meest geschikt is. Wanneer u een orthese nodig heeft, komt u een aantal keren bij de instrumentmaker om de orthese te passen.

Sportconsulent

Als u een lichamelijke beperking of een chronische aandoening heeft en wilt gaan sporten, kan de sportconsulent u sportadvies op maat geven. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie over (aangepast) sporten en bewegingsmogelijkheden bij u in de buurt. Hierbij houden we rekening met uw lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, uw sportvoorkeur en het aanbod bij u in de buurt.

Verpleegkundig specialist

Eén van de behandelaars binnen het spierziekten-revalidatieteam is de verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist is bevoegd om zelfstandig medisch en verpleegkundig beleid af te spreken. Een verpleegkundig specialist kan bijvoorbeeld zelfstandig medicijnen voorschrijven of een verwijzing schrijven voor een andere behandelaar. Binnen het spierziekten-revalidatieteam heeft de verpleegkundig specialist een coördinerende en coachende functie; zij houdt bij hoe het met u gaat (klachtenverloop) en verzorgt het contact met de rest van het behandelteam. Zij geldt als contactpersoon voor de patiënt. De verpleegkundig specialist helpt u om de “eigen regie rol” te vervullen.

Diëtist

Een diëtist is een deskundige op het gebied van voeding. Het kan zijn dat u door ziekte een dieet of aangepaste voeding nodig heeft. Als dat het geval is, kan de diëtist u advies geven. Goede voeding is nodig voor het verbeteren van de voedingstoestand en het opbouwen van spiermassa. Samen met de diëtist bespreekt u wat u kunt veranderen aan uw voedingspatroon en hoe u uw eetgedrag kunt veranderen zodat u zich beter gaat voelen.

Evaluatie van de behandeling

Tijdens de behandeling vragen we regelmatig of u de behandeldoelen behaald heeft of gaat halen. Ook kunnen we nieuwe behandeldoelen vaststellen. U kunt natuurlijk ook zelf tijdens de behandeling nieuwe doelen aandragen. 

Om uw behandeling verder te kunnen evalueren, vragen we u ook om een paar keer een vragenlijst in te vullen. Het gaat om ‘de Dagelijks Leven vragenlijst’. Deze vragenlijst vraagt naar beperkingen in dagelijks leven en heeft u ook voor uw eerste bezoek aan onze polikliniek ingevuld. Tijdens behandeling vragen we u nog een keer dezelfde lijst in te vullen. U kunt de vragenlijst via het patiëntenportaal invullen. U krijgt bericht (via SMS of email) als de vragenlijst voor u klaar staat in het patiëntenportaal. Uw revalidatiearts bespreekt de resultaten van de vragenlijst met u en indien van toepassing ook met uw naasten. Naast deze vragenlijst kunnen uw behandelaars de behandeling ook nog evalueren met andere vragenlijsten of door een meting bij u uit te voeren. Iedere behandelaar kiest hiervoor zelf het meest geschikte middel op basis van uw hulpvraag en behandeling.

Onderzoek

Op de afdeling revalidatie, fysiotherapiewetenschap en sport wordt (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (revalidatie) behandeling te verbeteren en te optimaliseren. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek.

Afspraak maken of afzeggen

Als het revalidatieplan is opgesteld en u gaat hiermee akkoord, verwachten wij van u dat u alle therapieën volgt en op tijd aanwezig bent. Wij proberen in de planning zo veel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Omdat het programma van alle therapeuten erg vol zit, verwachten we van u dat u geen afspraken afzegt.

Voor vragen over de planning van uw afspraken belt u dagelijks tussen 8.00 en 17.00 uur met 088 75 588 31 of mailt u naar: revalidatieplanning@umcutrecht.nl

Indien u toch verhinderd bent voor een afspraak, geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren door op telefoonnummer 088 75 588 31. De polikliniek medewerker maakt dan eventueel een nieuwe afspraak met u.

Vervoerskosten

De mogelijkheden om een taxivergoeding te krijgen om per taxi naar het UMC Utrecht te komen voor therapie en/of behandeling zijn beperkt en verschillen per zorgverzekeraars. Neem contact op met uw eigen ziektekostenverzekering voor informatie hierover. Om voor vergoeding in aanmerking te komen (na het betalen van de eigen bijdrage) moet aan bepaalde criteria worden voldaan:

  1. Uw revalidatiearts moet een verklaring en aanvraagformulier invullen.
  2. U heeft minimaal 5 maanden of langer vervoer nodig voor de poliklinische behandeling.
  3. U komt voor minstens 2 behandelingen per week.
  4. Uw  reisafstand is meer dan 25 kilometer.

Mocht u van uw ziektekostenverzekering horen dat u in aanmerking kunt komen voor een taxivergoeding, dan dient u zelf contact op te nemen met het taxibedrijf. De ziektekostenverzekeraar kan u informeren over 'de eigen bijdrage' bij taxivergoeding. Soms is het ook mogelijk om via de gemeente waar u woont een taxivergoeding te krijgen. Dit loopt via de WMO. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. 

Aanvraagformulier voor vervoer

Het aanvraagformulier voor vervoer krijgt u van uw contactpersoon binnen de poliklinische revalidatiebehandeling. Dit formulier kunt u zelf opsturen naar uw eigen ziektekostenverzekering. Het aanvraagformulier bevat een doorslag voor de taxi en een doorslag voor uw eigen administratie. 

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Polikliniek Revalidatie

Telefoonnummer: 088 75 588 31 Email adres: revalidatie.sport@umcutrecht.nl
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet